หลักฐานการสมัคร

หลักฐานการสมัคร

     ๑. ใบสมัครพร้อมลงชื่ออนุญาตจากผู้ปกครอง
     ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง                          จำนวน     ๑    ฉบับ
     ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  จำนวน     ๑    ฉบับ