คุณสมบัติ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการบรรพชา

      ๑.อยู่ในวัยเรียน มีอายุ ๑๐ – ๑๘ ปี (เกิดพ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๘)
      ๒.เป็นผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ เพราะตามหลักพระธรรมวินัยผู้บรรพชาต้องกล่าวคำขอบรรพชาได้ด้วยตนเอง
      ๓.เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
      ๔.เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม เช่น ลมชัก,หืดหอบ,หัวใจ
      ๕.ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด มีบุหรี่ เป็นต้น
      ๖.ไม่เป็นบุคคลผู้อยู่ในระหว่างการดำเนินคดี
      ๗.ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ยินดีปฏิบัติธรรมได้ตลอดโครงการ

 

สิ่งที่จะต้องเตรียมมา
     ๑. ขันน้ำ                                                                                  จำนวน      ๑    อัน
     ๒. อุปกรณ์อาบน้ำ เช่น สบู่ , ยาสีฟัน , แปลงสีฟัน ,ยาสะผม       จำนวน      ๑    ชุด
     ๓. เสื้อผ้า (ควรเน้นชุดสีขาว)                                                    จำนวน      ๔    ชุด
     ๔. ผ้าเช็ดตัว                                                                            จำนวน      ๑    ผืน
     ๕. รองเท้าแตะ                                                                         จำนวน      ๑    คู่
     ๖. ผ้าห่ม (ขนาดเล็กผืนไม่ใหญ่มาก)                                         จำนวน      ๑    ผืน
     ๗. ยารักษาโรคประจำตัว(ถ้ามี)                
.

สิ่งที่ควรงดเว้น
     ๑.โทรศัพท์มือถือ
     ๒. อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เช่น MP3 , MP4 วิทยุ เครื่องมือที่ทำให้เกิดภาพและเสียง
     ๓. ปัจจัยและสิ่งของมีค่าทุกชนิด
     ๔. สิ่งเสพย์ติด เช่น บุหรี่ เป็นต้น
     ๕. อาหารขบเคี้ยวทุกชนิด
     ๖. และสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับสมณะวิสัย