คำชี้แจง

คำชี้แจง

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๗  ประจำปี ๒๕๕๗

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่  ๓-๒๒  เมษายน  ๒๕๕๗

           

           ๑.ผู้ปกครองของผู้สมัครบรรพชาต้องพาผู้สมัครมารายงานตัวและสอบสัมภาษณ์พร้อมทั้งเข้าอยู่วัดใน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ

           ๒.บุคคลผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน จึงจะมีโอกาสได้รับการบรรพชา และเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๗

           ๓.ผู้สมัครต้องสามารถท่องคำขอบรรพชาได้ (ขานนาค)

           ๔.ผู้สมัครต้องจัดเตรียมสำภาระของใช้ส่วนตัวมาให้พร้อมตามรายการที่แจ้งไว้

           ๕.ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะขอพักค้างคืน เพื่ออยู่เข้าร่วมกิจกรรมวันบรรพชา ติดต่อขอพักได้ที่กองงานเลขานุการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โทร ๐๘-๖๗๙๒-๗๘๔๒

           ๖.ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์จะขอร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า-เพล หรือน้ำปานะ แด่ สามเณรภาคฤดูร้อน สามารถติดต่อได้ที่ กองงานเลขานุการโครงการฯ โทร (ประธานโครงการ) ๐๘-๑๐๔๒-๗๑๘๒  (หัวหน้าโครงการ) ๐๘-๖๗๙๒-๗๘๔๒ (หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ) ๐๘-๖๙๓๐-๘๙๙๖

           ๗.ในวันลาสิกขา ผู้ปกครองทุกท่านต้องมารับผู้บรรพชาและเข้าร่วมกิจกรรม ที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เวลา ๐๙.๐๐ น.

           ๘.ผู้บรรพชาที่จะต้องการลาสิกขาในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้ปกครองจะต้องเตรียมเสื้อผ้ามาให้พร้อมก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. และควรเน้นเป็นชุดสีขาวสุภาพ

           ๙.ผู้บรรพชาท่านใดมีความประสงค์จะบวชเพื่อเรียนต่อที่โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ผู้ปกครองจะต้องมารับกลับไปอยู่บ้านก่อนเช่นกัน

          ๑๐.ผู้บรรพชาที่มีความประสงค์จะบวชเรียนต่อให้กลับมาที่หอพักวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชอีกครั้ง ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อรายงานตัวเข้าสู่ห้องพัก