ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองและผู้สมัครบรรพชา

    ๑.ให้เวลาในการตัดสินใจ ๔ วัน สำหรับผู้บรรพชา คือ วันที่ ๓-๖ เมษายน ๒๕๕๗ สามารถขอถอนตัวได้ ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗

    ๒.เมื่อได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ทางคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ไม่อนุญาตให้สามเณรลาสิกขาก่อนจบโครงการโดยเด็ดขาด ต้องเข้าร่วมอบรมให้ครบหลักสูตร และจะต้องลาสิกขาพร้อมกันในวันสิ้นสุดโครงการเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ

    ๓.บุคคลที่บรรพชา ถือเป็นว่า เป็นบุตรของพระพุทธเจ้า อยู่ในโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนานุวัตร และคณะสงฆ์ ทางคณะกรรมการดำเนินโครงการฯขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตนำสามเณรที่เข้าร่วมโครงการออกนอกสถานที่อบรม หรือลากลับบ้านถ้าไม่มีเหตุอันควร เพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรได้ปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน

    ๔.ผู้ปกครองต้องพยายามงดเว้นการมาพบปะกับสามเณร เพื่อเปิดโอกาสให้สามเณรได้ปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรอย่างครบถ้วน และเป็นการตัดความกังวลของสามเณร เพราะสามเณรมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มดูแลเอาใจใส่อย่างดีอยู่แล้ว

    ๕.การนำสิ่งของมาถวายสามเณร เช่น ขนม,นม ฯลฯ เป็นการส่วนตัว เป็นการสร้างความเห็นแก่ตัวให้สามเณรทางอ้อม เพราะสามเณรรูปอื่น ๆ ไม่มีโอกาสได้ฉันด้วย ทางคณะกรรมการจึงขอแนะนำให้ไปถวายไว้ที่ส่วนกลาง เพราะสามเณรทุกรูปมีโอกาสได้ฉันเหมือนกัน

    ๖.ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติดต่อกับพี่เลี้ยงประจำกลุ่มเป็นการส่วนตัวผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ หากมีปัญหาหรืออยากพูดคุยกับสามเณรให้ติดต่อได้ที่ ส่วนกลางเท่านั้นโทร ประธานโครงการ : ๐๘-๑๐๔๒-๗๑๘๒ , หัวหน้าโครงการ : ๐๘-๖๗๙๒-๗๘๔๒ 

    ๗.เมื่อทางคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดกลุ่มของผู้สมัครแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทุกท่านย้ายกลุ่มโดยเด็ดขาด เพราะย้าย ๑ คน ก็ต้องการย้ายอีกหลายสิบคน สร้างความหนักใจให้กับคณะทำงาน จึงขออำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการทุกฝ่าย