กำหนดการที่สำคัญ

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๙

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ร่วมกับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ตำบลบึงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่  ๑ ถึง ๒๑ เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙

                                                                                   

                                                                                                                                                                       

 

วัน / เดือน / ปี

 

เวลา

 

กิจกรรม

๑ เมษายน ๒๕๕๙

๐๘.๐๐ น.

 

ลงทะเบียนรายงานตัว/สอบสัมภาษณ์ และปลงผมนาค เข้าอยู่วัด

 

ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (ใกล้ขนส่งจังหวัด)

๑๓.๐๐ น.

 

ทำพิธีมอบตัว และแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

๔ เมษายน ๒๕๕๙

๐๘.๐๐ น.

 

ทำพิธีอาบน้ำนาคสามเณร

๐๙.๐๐ น.

 

ทำพิธีเทศน์สอนนาค ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  พิษณุโลก

๑๐.๐๐ น.

 

เจ้าภาพมอบผ้าไตรแก่นาคสามเณร (ชุดที่ ๑ อุบาสก,อุบาสิกา)

๑๒.๐๐ น.

 

เจ้าภาพมอบผ้าไตรแก่นาคสามเณร (ชุดที่ ๒ ผู้ปกครอง)

๑๓.๐๐ น.

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เป็นประธาน

 

มอบผ้าไตร แก่ นาคสามเณร  และมอบโล่เกียรติคุณ แก่ โรงเรียนที่เข้า

 

ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  รุ่นที่ ๑๙

๑๔.๐๐ น.

 

ทำพิธีบรรพชา โดย พระเดชพระคุณ พระธรรมเสนานุวัตร

 

เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๕

๑๓ เมษายน ๒๕๕๙

๐๘.๐๐ น.

 

บิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง หน้าพระวิหารพระพุทธชินราช 

๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

 

๐๙.๐๐ น.

 

๑๖.๐๐ น.

 

กิจกรรมวันครอบครัว

 

ทำพิธีสรงน้ำสามเณรภาคฤดูร้อน  ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

๑๖ เมษายน  ๒๕๕๙

๑๓.๐๐ น.

 

กิจกรรมตลาดนัดความรู้ 

๑๗-๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

๐๘.๐๐ น.

 

ธุดงค์ประกาศธรรม

๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

๐๙.๐๐ น.

 

ทำพิธีมอบวุฒิบัตร

๑๓.๐๐ น.

 

ทำพิธีปิดโครงการและทำพิธีลาสิกขา

 

          หมายเหตุ    :   ๑. กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                             ๒. เข้าชมรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.nannoi.com

                             ๓. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ๐๘-๑๐๔๒-๗๑๘๒ , ๐๘-๖๗๙๒-๗๘๔๒