กำหนดการรายงานตัว

กำหนดการรายงานตัว

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๕๙

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  ตำบลบึงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ ที่ ๑  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙

                                                           

         

 

ช่วงเวลา

 

รายการ

 

สถานที่

ภาคเช้า

๐๘.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

 

ลงทะเบียน รายงานตัว

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

 

รับการสัมภาษณ์  / ตรวจร่างกาย

 

ปลงผมนาค

 

รับประทานอาหาร

ภาคบ่าย

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

 

 

แบ่งกลุ่ม

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

 

ปฐมนิเทศการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๙   (ผู้ปกครอง และผู้สมัคร)

 

ชี้แจงกำหนดการ และกิจกรรมต่าง ๆ

 

แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ / รับศีล

 

แนะนำพระอาจารย์พี่เลี้ยง

ภาคเย็น

๑๖.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.

 

ทำภารกิจส่วนตัว (อาบน้ำ)

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

 

รับประทานอาหาร

 

ทำวัตรสวดมนต์

 

ฝึกมารยาท / ฝึกขานนาค

 

ผักผ่อนอย่างมีสติ

 

 

            หมายเหตุ     :      ๑. กำหนดการนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                    ๒. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๘-๖๗๙๒-๗๘๔๒ , www.nannoi.com

                                    ๓. สถานที่จัดงาน ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก (ใกล้ขนส่งจังหวัด)

                                    ๔. ผู้สมัครต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเท่านั้น และเข้าอยู่วัด เพื่อฝึกซ้อมพิธีการบรรพชา