ข่าว-กิจกรรม

ประกาศรับสมัครบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๙

 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ ๑ – ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

 

–———◊———

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

 

ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก

 

ติดต่อสอบถาม พระครูรัตนสุตาภรณ์,ดร.        ๐๘-๑๐๔๒-๗๑๘๒

 

พระปลัดพิพัฒน์พงษ์ ภทฺทวํโส  ๐๘-๖๗๙๒-๗๘๔๒